SGEULACHD

STORY

Làn fhìrinn na sgeòil. Tha Aonghas air a bhith air tòir na fìrinn o òige, miann a tha a' teannachadh na inntinn 's na chorp nuair a thuigeas e gu bheil am bàs gu laighe air a Sheanar. Tha fios aig Aonghas gu bheil an t-àm dha eòlas a chur air an fhìrinn mu bhàs a phàrantan 's cuideachd mu sgeulachdan a Sheanair. Sgeulachdan iongantach, eagalach a thug air cuairt tro eachdraidh nan Gaidheal iad le gaol, sabaid, eich-uisge agus òr Spàinnteach nam measg. Tha Aonghas 's a Sheanair a' gabhail aon chuairt eile còmhla, cuairt a tha gan toirt gu mullach Sgùrr Dearg 's gu fìrinn ris nach robh dùil sam bith.

The truth is in the story. When a young man, Angus, visits his dying Grandfather in hospital he cannot hold back his boyhood quest for the truth - the truth behind the death of his parents and the truth behind his Grandfather's ancient, incredible, fearful stories. Stories from the whole swathe of Gaelic history of poisoned lovers, bloody revenge, water-horses and Spanish gold. His Grandfather hijacks Angus' life for one last time leading him to one of Scotland's most treacherous mountains, The Inaccessible Pinnacle, and an ancient truth he never expected to find.


Sgeulachdan an t-Seanar

GRANDFATHER'S STORIES

 

Am Mac as Sine

Tha a' mac bu shine aig duin' uasal a tuiteam ann an gaol le nighean às an dùthaich, ach tha i a' faireachdainn grannda gun aodach grinn boireannaich beartach na cùirte 's cha phòg i e. Tha mi-fhoighidinn air gus am faigh e a' chiad pòg bho leannan 's leis an sin tha a' mhac a bu shine a' dèanamh suathadh bilean a-mach as na flùraichean a bu phinc as a' choille, mil agus uisge beatha - ach tha an tiodhlaic ga puiseannachadh agus feumaidh e a' dol air astar fada airson leighis fhaighinn dhi.

The Eldest Son

The eldest son of a nobleman falls in love with a girl from the country, but she feels ugly without the finery of the rich women of the court and cannot kiss him. Impatient for loves first kiss, the eldest son makes for his love a lip balm made from the pinkest flowers he can find in the wood mixed with honey and whisky - but his gift poisons her and he must embark on an epic journey to find a cure. 


Ciara Ghunnach

Nuair a tha an dachaidh aig Ciara Ghunnach air an loisgeadh gu talamh le Pàdraig Loch, am bàillidh aig Diùc Chataibh, 's tha a h-athair na bhroinn. Tha ise air a sàbhaladh le draoidh. Tha i a' faighinn obair còmhla ris agus a' tighinn tarsaing air mallachd nach robh còrr aig leanabh neo-chionnteach sam bidh fhaicinn.

Akira Gunn

When Akira Gunn's home is burned to the ground with her father in it by the Duke of Sutherland's factor, Patrick Loch, she is saved by a travelling magician. She becomes his apprentice and discovers a spell that should not have been seen by an innocent child. 


An Spàinnteach & An Gaidheal

Se duine moiteil agus acrach a tha air fogradh gu eilean iomallach ann an Innse Gall a th'ann a MacDhòmhnaill. Chan eil dòigh aige air faighinn às agus chan eil iasg ri fhaotainn ann ach aon latha tha rudeiginn annasach a' tighinn air tìr...Spàinnteach a bha air bòrd an Cabhlach Spainnteach.

The Spaniard & The Gael

Macdonald is a proud and hungry man exiled to a desolate Hebridean island from which there is no escape and to which to fish do not visit, when one day a strange object washes up on his beach...a Spaniard shipwrecked from the Spanish Armada.


Sìleas

Tha Sìleas airson rèis eich a bhuannachadh ach tha aon trioblaid aice. Chan eil each aice. Tha i a' coinneachadh ri duine àraidh air an tràigh a tha a' tabhainn dhi each a bhuanaicheas an rèis dhi. Ach tha prìs ri phàigheadh.

Sìleas

Sìleas wants to win a horse race, but she has one problem. She has no horse. She meets a mysterious man on the beach who offers to give her a horse on which she will certainly win the race. But he has a price.