An interview with Pàdruig Moireasdan (Aonghas, 9)

Seachd-The-Inaccessible-Pinnacle-PM.jpg

Co as a tha thu? caite bheil thu fuireach?  de an aois a tha thu agus ciamar a fhuair thu bhi na d’chleasaiche? Where are you from? where do you live? how old are you and how did you become an actor in Seachd?

[Pàdruig] Tha mi a Griomsaidh, Uibhist a Tuath, tha mi fuireach ann an Griomsaidh, tha mi deich agus fhuair mi bhi nam cleasaiche ann an Seachd an deidh dhomh a bhiairm’fhaicinnair program telebhiseon comhla ri caraidean dhomh, agus an uair sin chaidh mi gu na ‘auditions’ airson a phairt aig Aonghas anns a fhilm. I’m from Grimsay, North Uist, I live in Grimsay, I am ten ( 11 on the tenth of July) and I became an actor in Seachd after being seen in a Gaelic TV program with some of my class friends and I was then auditionedfor the main part of Angus in the film.

An do cleas thu riamhagus an deanamh tu e a rithist? Have you ever acted before and would you do it again?

[Pàdruig] Chan eil mi air cleasadh ron a seo ach dheanain cleasadh a rithist. Bi mise a deanamh drama Gaidhlig aig Fèis tir a Mhurain on bha mi coig bliadhna de dhaois. I haven’t ever acted before but I’d definitely act again. I have been doing Gaelic drama at the ‘Feis’ summer school since I was 5 years of age.

An robh an t-eagal ort nuair a dh’fhaighnich iaddhuit an streap thu Sgùrr Dearg agus de bha e coltach ris? Were you scared when you were asked to climb Sgurr Dearg for the film and what was it like?

[Pàdruig] Rud beag aig an toiseach, ach bha e neonach a bhith cho ard ach le na casan air a

talamh. A tiny bit at first but it was strange being so high with my feet on the ground.

Bheil thu nad rionnag sa bhaile agad fhein? Are you now a star in your home town?

[Pàdruig] Chan eil fhathast, chan eil na daoine ann an seo air fhaicainn fhathast, ach tha iad a

coimhead air adhart ri fhaicinn. Not yet, people here haven’t seen it but are looking forward to seeing it.

A bheil ag innseadh sgeul a cùnntais? Does storytelling matter?

[Pàdruig] Tha, tha e a cuideachadh dàoinne gu tighinn comhladh. Yes, it helps people to socialise.

De rud a b’fhearr mu dheadhinn a deanamh Seachd? What was the best thing about making Seachd?

[Pàdruig] A deanamh caraidean ùr.  Making new friends.

De rud as miosa mu dheadhainn a deanamh Seachd? What was the worst thing?

[Pàdruig] A fàgail na caraidean ùr a rinn mi, aig an deireadh.  Leaving all my new found friends at the end of filming.

An uirinn dhuit rud no dha ìnntineach/air cùl na seallaidhean innseadh dhuinn?  Can you tell us a couple of interesting/little known/behind the scenes things about the making of Seachd?

[Pàdruig] Ged a tha an fhilm anns an Eilean Sgitheanach, tha mise (Aonghas), Aonghas-Pàdraig (Seanair), Crisdean (Donnchadh), Colla (Aonghas na dhuine òg), Daibhidh ( streapadair) agus Morag (Iar-Riochdaire) a Uibhist.  Even though the film was set in Skye, Me (Angus), Angus-Peter (Grandfather), Christopher (Duncan), Coll (Angus the young man), Davy (climber) and Morag (‘Casting Director’) are all from Uist.

An do chord e riut a deanamh an fhilm ann an Gaidhlig?  Did you enjoy doing the film in Gaelic?

[Pàdruig] Chòrd e rium gu mòr. I enjoyed it very much.

Previous interviews:

An interview with Ian Dodds (Cinematographer)

An interview with Jo Cockwell (Co-Writer)

An interview with John L Cobban (Sound Designer)

An interview with Aonghas Macneacail (Co-Writer)

An interview with Aonghas MacAoidh (Editor)

An interview with Vidal Sancho (The Spaniard)

InterviewsSimon David Miller